Udane zdjęcia dzieci. Przewodnik po fotografii dla początkujących.

Jak wygląda profesjonalna fotografia dzieci w praktyce? O tak!


  • Zdjecia-dzieci

Aby zapamiętać te strony,
kliknij przyciski poniżej:

Poruszają się szy­bko, nie słuchają pole­ceń doty­czą­cych pozowa­nia. Dotykają sprzętu i roz­taczają wokół siebie chaos. I choć fotografia dzieci to najtrud­niejsza sesja z możli­wych, to zdarzało mi się widy­wać mamy płaczące ze szczęś­cia, gdy patrzyły na zdję­cia swoich pociech. A taka reakcja jest bez­cenna i potrafi zrekom­pen­sować każdy trud. Chce­cie wiedzieć, jak fotografować dzieci, aby wywołać takie emocje? Koniecznie przeczy­ta­j­cie ten artykuł.


Bądźcie dobrze przygotowani.


Nieza­leżnie od sesji, jakiej się pod­jęliś­cie, to złota rada. Jeżeli jesteś­cie dokład­nie przy­go­towani od początku, praca jest przy­jem­niejsza zarówno dla was, jak i mod­ela, a rezul­taty przewyższą oczeki­wa­nia. Nieważné czy jesteś­cie pro­fesjon­al­is­tami, ama­torami, czy jesteś­cie rodzi­cami z cyfrówką w ręku, dzieci to jedno z najwięk­szych wyzwań fotograficznych. Dobrze wiecie jak często zdarza się tak, że maluchy nie chcą współpra­cować. Łatwo jest się zden­er­wować i wszys­tko zep­suć. Jak należy postępować, by robić lep­sze zdję­cia dzieci? Oto kilka sprawd­zonych tech­nik, które wyko­rzys­tuję na co dzień w swo­jej pracy.

Wybierz­cie sprzęt. Wypróbu­j­cie krót­szy obiek­tyw. Dłuższy jest lep­szy do portretów, ale sesja dziecięca ofer­uje możli­wości, na które nie można liczyć w przy­padku dorosłych – może­cie pode­jść bliżej, a model nie będzie wyglą­dał groteskowo. Duże oczy są jeszcze więk­sze, kiedy 50-​milimetrowy obiek­tyw jest bliżej twarzy. Poza tym, w ten sposób dużo bardziej widać dziecięcą niewin­ność. W końcu wszys­tkie cheru­binki mają ładną cerę, bez skaz i zmarszczek i duże oczy – czego więcej można wyma­gać od modela?


1. Odłóżcie aparat i zaangażujcie je!


Najważniejszą rzeczą przy fotografii dziecięcej jest zaan­gażowanie ich w ten pro­ces. Ustaw­ie­nie ich dokład­nie w miejscu, gdzie powinny stać i mówie­nie „teraz uśmiech­nij się nat­u­ral­nie” po prostu nie dzi­ała. Dużo proś­ciej uzyskać nat­u­ralne zdję­cia dzieci, gdy poz­wolimy mu zbadać otocze­nie – jeżeli coś na planie sesji może je zaciekawić, lub rozbawić, to jesteśmy w dobrym miejscu.

Pokazu­j­cie dzieciom, jakie zdję­cia już zro­bil­iś­cie. Zapy­ta­j­cie, jak zro­bić następne i zre­al­izu­j­cie ich pomysł! To zawsze działa!

Dlat­ego pier­wszą rzeczą, jaką należy zro­bić to odłożyć aparat. Jeżeli robi­cie styl­i­zowaną sesję z rek­wiz­y­tami, poroz­maw­ia­j­cie chwilę ze swoimi małymi mod­e­lami i pobaw­cie się z nimi. Potem, gdy już wszyscy będą w nas­troju, weź­cie aparat i do dzieła!


2. Wybierzcie najlepszy plan i tło sesji.


Każdy fotograf dzieci wie, że maluchy chęt­niej pozują, jeżeli przy okazji dobrze się bawią – to oczy­wiste. Zabierz­cie je na plażę, do parku czy na most, a otrzy­ma­cie świetne tło do zdjęć i przy okazji pobudzi­cie cieka­wość małych mod­eli. Gdy będą badać nowe otocze­nie, wy może­cie bezl­i­tośnie znę­cać się nad aparatem, aby zro­bić jak najwięcej zdjęć.

Nieważné jak dobre jest tło, pamię­ta­j­cie, aby sku­piać się na dziecku. Dziecko powinno być w cen­trum uwagi. W końcu w fotografii nie chodzi o tło. W tym miejscu przy­dają się ustaw­ienia portre­towe (zazwyczaj kon­tury twarzy) w apara­cie cyfrowym. Aparat stara się jak najbardziej zamazać tło, aby obiekt zdję­cia był jak najbardziej wyraźny (tzw. mała głębia ostrości). Można to osiągnąć ustaw­ia­jąc migawkę na f/2.8, jeżeli posi­ada­cie obiek­tyw lub f/5.6 dla więk­szości innych aparatów cyfrowych. Wszys­tkie wartości pomiędzy też działają.


3. Bądźcie szybcy i pokażcie je w akcji!


W naturze dzieci­aków leży ruch, i jeżeli nie zna­cie się na czarach, to nie utrzy­ma­cie ich długo w jed­nym miejscu! Pamię­ta­j­cie, że spust migawki jest najlep­szym przy­ja­cielem fotografa i wyko­rzys­tu­j­cie go jak najczęś­ciej. Dzieci lubią robić głupie miny do zdjęć, ważné jest więc, żeby zro­bić ich wiele i otrzy­mać kilka takich „gwiaz­dors­kich” ujęć.

Jeżeli korzysta­cie z ustaw­ień domyśl­nych, najlep­szym wyjś­ciem jest uży­cie ustaw­ienia dla zdjęć sportowych. Nie poprzestawa­j­cie tylko na zatrzy­ma­niu akcji. Jeżeli chce­cie pokazać na zdję­ciu ruch, może­cie również zwięk­szyć czas naświ­et­la­nia. Wypanora­mu­j­cie aparat, a otrzy­ma­cie zdję­cia, na których tło jest zamazane, lecz sam obiekt jest wyraźny. Nie zraża­j­cie się niepowodzeni­ami – wymaga to trochę prak­tyki i eksperymentowania.

Jeżeli korzysta­cie z ustaw­ień domyśl­nych, najlep­szym wyjś­ciem jest uży­cie ustaw­ienia dla zdjęć sportowych. Nie poprzestawa­j­cie tylko na zatrzy­ma­niu akcji. Jeżeli chce­cie pokazać na zdję­ciu ruch, może­cie również zwięk­szyć czas naświ­et­la­nia. Wypanora­mu­j­cie aparat, a otrzy­ma­cie zdję­cia, na których tło jest zamazane, lecz sam obiekt jest wyraźny. Nie zraża­j­cie się niepowodzeni­ami – wymaga to trochę prak­tyki i eksperymentowania.


4. Bądźcie bardziej cierpliwi.


Dzieci zazwyczaj są bardzo akty­wne i nie zawsze słuchają pole­ceń, co sprawia, że pod­czas sesji to one są sze­fem. Roz­maw­ia­j­cie z nimi, postara­j­cie się naw­iązać kon­takt, żeby czuły się kom­for­towo w waszej obec­ności. Obser­wu­j­cie je i bądź­cie czu­jni, aby móc zro­bić zdję­cie w dobrym momen­cie. W ten sposób rezul­taty będą bardziej nat­u­ralne, a te zdję­cia dzieci pokażą je w ich włas­nym świecie.


5. Przyprowadźcie pomocnika.


Dobrze mieć kogoś, kto wie, co chcesz osiągnąć. Pomoc­nik może trzy­mać blendę lub pomóc z oświ­etle­niem – co jest bardzo ważné, gdy pracu­jesz w nat­u­ral­nym świ­etle i w cie­niu – asys­tent może też pomóc z dziećmi. Może je szy­bko nakierować na właś­ciwe miejsce, połasko­tać dziecko, co wywoła uśmiech lub wykonać inne zada­nia, które sprawią, że zdję­cie będzie lep­sze. Druga para rąk i oczu jest wyjątkowo przy­datna. Nie przyprowadza­j­cie jed­nak zbyt wielu ludzi na plan. Może to nad­miernie pobudzić dzieci odwró­cić ich uwagę od sesji.


Co robić, gdy dzieci nie współpracują?


Zaplanowal­iś­cie ide­alną sesję, poświę­ca­cie swój czas, gdy wtedy przy­darza się niewyobrażalne… wasze dzieci mają inne plany. Zami­ast dziew­częcej sty­lowej herbatki, nieskazitel­nie wys­tro­jona dziew­czynka stwierdza, że tarzanie się w bło­cie i rzu­canie kamieni­ami to lep­sza zabawa. Albo wasze urocze maluchy wolałyby pobiec w prze­ci­wnym kierunku, z dala od fan­tasty­cznie zachodzącego słońca, które stanowi ide­alne tło.

Wszys­tkim moim klien­tom mówię, że powinni się przy­go­tować na dzi­wne zachowanie dzieci. Naj­gorsze, co można zro­bić, to frus­trowanie się. Więc tak, jak moi klienci, po prostu staram się nie reagować. Nie pozwól­cie, by chwilowe przeszkody zep­suły wam i dzieciom humor.

Po pier­wsze. Spróbu­j­cie odwró­cić ich uwagę. Jeśli maluch wpadł w his­terię, spróbu­j­cie odwró­cić jego uwagę, by skupił się na czymś innym, pokaż­cie mu coś ciekawego albo coś nowego.

Po drugie. Przekup­cie je. Zwykle nie lubię przekupstwa, ale od czasu do czasu je sto­suję, gdy jestem naprawdę, naprawdę zdes­per­owana. Ale tylko w przy­padku kiedy rodzic dziecka wyrazi zgodę. Przy tym zdję­ciu obiecałam ciasteczko w zamian za współpracę.

Po trze­cie. Spróbu­j­cie czegoś innego. Jeśli waszych planów w ogól­nie nie da się wprowadzić w życie… spróbu­j­cie czegoś innego. To nie koniec świata. Zbierz siły i zapom­nij o swoich planach. Być może nowa sytu­acja, która stworzy się sama, za kwad­rans poz­woli zro­bić inne zdję­cie, które będzie jed­nym z waszych ulubionych.

Podziel się swoim uczuciem...
Autor:
Monika Marchewka

Co dalej


Być może chcesz zorganizować sesję Twojej pociechy w profesjonalnym
dziecięcym studiu fotograficznym. Daj nam o tym znać tutaj, lub zobacz
naszą ofertę sesji studyjnych, plenerowych i okolicznościowych.
Jeśli podobał Ci się ten artykuł, zapisz się na kolejne. (Za darmo!)

Podobne artykułyDyskusja rozwijająca ten temat.
O Autorze:
Monika Marchewka
Pasjonatka fotografii, Absolwent WSR w Warszawie i WSZ w Gdańsku.
Darmowe nowości
Zdobywaj wiedzę zawartą
w ekskluzywnych materiałach
edukacyjnych. ZA DARMO!
Bon upominkowy na
sesję. Cenna pamiątka
z dzieciństwa.
Jak to działa
Warto śledzić nas na Facebook
Kliknij lubię to.

Mamo, powinnaś śledzić nas na Facebook...

Nie przegap najciekawszego. Bądź pierwszą, która dowie się o najpiękniejszych
wydarzeniach w AKUKU. Kliknij lubię to, aby dołączyć do naszej społeczności.