Fotografia dziecięca, od kuchni. Porady techniczne dla rodziców.

Jaki sprzęt i które ustawienia sprawdzają się najlepiej?


  • Podstawy+fotografowania+dzieci

Aby zapamiętać te strony,
kliknij przyciski poniżej:

Jak powin­niśmy fotografować nasze dzieci? To często zadawane pytanie przez rodz­iców. Oto kilka wskazówek doty­czą­cych ustaw­ienia aparatu pod­czas fotografii dziecięcej. Ta kole­jność odzwier­ciedla to, jak ja fotogra­fuję dziec. Niestety nie posi­adam jed­nej złotej zasady która sprawdza się w każdych warunk­ach, ale mam kilka pomysłów, które z pewnoś­cią przy­dadzą się wszys­tkim początkującym.


Fotografowanie dzieci – ustawienia:


Tryb pre­se­lekcji przesłony – Zaczy­namy od przełączenia aparatu w tryb pre­se­lekcji przesłony. Da nam to trochę kreaty­wnej kon­troli nad głębią ostrości, co jest dość ważné, jeśli chodzi o portrety. Dowiedz­cie się więcej na temat trybu pre­se­lekcji przesłony. Jeśli wasz aparat nie ma trybu pre­se­lekcji przesłony – może mieć tryb „portre­towy”, który warto wyko­rzys­tać, by uzyskać fajne, rozmyte tło.

Przesłona – Na początek ustaw­iamy wartość przesłony na F5.6 (Oczy­wiś­cie zawsze możemy ją pod­wyższyć lub obniżyć, gdy już zaczniemy sesję).

Dzięki temu tło będzie nieostre (chyba, że dzieci zna­j­dują się zaraz pod ścianą), jed­nak da nam wystar­cza­jącą głębię ostrości, by cała twarz dziecka była wyraźna.

Czułość ISO – W zależności od tego gdzie wykonu­jemy zdję­cia (w pomieszcze­niu lub na zewnątrz) i jakie jest światło zas­tane – należy ustawić czułość na 200 (niższe wartości są lep­sze, jeśli mamy dużo światła). Jeśli jest zbyt ciemno i przez to szy­bkość migawki jest zbyt mała, można pod­krę­cić ISO – jed­nak należy próbować utrzy­mać jej wartość poniżej 800, w prze­ci­wnym wypadku w efek­cie widoczne będą piksele.

Szy­bkość migawki – Musimy mieć oko na szy­bkość migawki, którą wybiera nasz aparat. Trzeba próbować utrzy­mać jej wartość równą 1200 sekundy lub szyb­szą, jeśli to możliwe (jeśli dzieci bie­gają wokoło – nawet do 1500 lub więk­szej). Jak już wspom­ni­ałam – jeśli jest zbyt ciemno można zwięk­szyć czułość lub nawet zmniejszyć wartość przesłony. Jeśli nie jesteśmy zbyt pewni, co do szy­bkości migawki, a zdję­cia wychodzą nieostre, ponieważ dzieci poruszają się zbyt szy­bko – możemy spróbować przestawić aparat w „tryb sportowy”.

Tryb ostrości
Ustaw­iamy aut­o­fokus w jed­nym punkcie. Możemy też zostawić tryb wielop­unk­towego pomi­aru ostrości, jed­nak gdy dzieci dużo się ruszają dobrze jest wiedzieć dokład­nie, w którym miejscu sku­pia się ostrość aparatu (choć może to zależeć od fotogra­fu­jącego).

Pliki RAW
Jeśli mamy czas (i umiejęt­ności) by popra­cować nad zdję­ci­ami po ich wyko­na­niu, należy spróbować for­matu RAW. Poz­woli to na późniejsze edy­towanie fotografii. Jeśli jed­nak goni nas czas i/​lub nie czu­jemy się na siłach, by edy­tować wyko­nane zdję­cia – wystar­czy for­mat JPEG.

Lampa błyskowa/​oświetlenie – Zazwyczaj staramy się ograniczyć uży­wanie lampy błyskowej wbu­dowanej w apara­cie, bez względu na to, czy mamy do dys­pozy­cji osobny flesz. Jeśli mamy osobną lampę błyskową, a zdję­cia wykonu­jemy w pomieszcze­niu, dobrze jest skierować flesz na sufit lub ścianę (o ile są białe) lub wyko­rzys­tać dyfu­zor, by nie korzys­tać z bezpośred­niego światła.

Dobrze jest fotografować sytu­acje,
które są dobrze oświ­et­lone światłem
nat­u­ral­nym – to najlep­sze warunki

Jeśli możemy fotografować w świ­etle dzi­en­nym, nie musimy się już zbyt­nio prze­j­mować lampą błyskową. Jeżeli jed­nak robimy uję­cie pod słońce, należy rozważyć wyko­rzys­tanie flesza, by doświ­etlić postać na jas­nym tle.


Kwestia obiektywów


Jeśli chodzi o obiek­tywy, jest kilka możli­wości. Głównym pode­jś­ciem, które sto­suję jest wyko­rzys­tanie obiek­tywu z zoomem 24105 mm doskonale sprawdza się na zewnątrz, pozwala­jąc na zdję­cia z odległości i jed­noczesne wypełnie­nie klatki fotografowanym dzieckiem.

Innym pode­jś­ciem, które może być fajne jest fotografowanie z drugiej strony skali i wyko­rzys­tanie sze­rokokąt­nej per­spek­tywy. Bliskie uję­cia sze­rokokąt­nym obiek­ty­wem mogą zaowocować różnego rodzaju ciekawymi zniek­sz­tałce­ni­ami, które kreaty­wnie użyte mogą złożyć się na wspani­ałe kadry.

Podziel się swoim uczuciem...
Autor:
Monika Marchewka

Co dalej


Być może chcesz zorganizować sesję Twojej pociechy w profesjonalnym
dziecięcym studiu fotograficznym. Daj nam o tym znać tutaj, lub zobacz
naszą ofertę sesji studyjnych, plenerowych i okolicznościowych.
Jeśli podobał Ci się ten artykuł, zapisz się na kolejne. (Za darmo!)

Podobne artykułyDyskusja rozwijająca ten temat.
O Autorze:
Monika Marchewka
Pasjonatka fotografii, Absolwent WSR w Warszawie i WSZ w Gdańsku.
Darmowe nowości
Zdobywaj wiedzę zawartą
w ekskluzywnych materiałach
edukacyjnych. ZA DARMO!
Bon upominkowy na
sesję. Cenna pamiątka
z dzieciństwa.
Jak to działa
Warto śledzić nas na Facebook
Kliknij lubię to.

Mamo, powinnaś śledzić nas na Facebook...

Nie przegap najciekawszego. Bądź pierwszą, która dowie się o najpiękniejszych
wydarzeniach w AKUKU. Kliknij lubię to, aby dołączyć do naszej społeczności.